Quy định mới nhất về ủy quyền sang tên sổ đỏ hiện hành

Tư vấn - 1 tuần trước

Ủy quyền sang tên sổ đỏ là một trong những quyền cơ bản của công dân. Ủy quyền sang tên sổ đỏ cho phép bên mua hoặc bên bán bất động sản thuê hoặc nhờ người khác thay họ thực hiện việc sang tên giấy chứng nhận.

Ủy quyền sang tên sổ đỏ là gì?

Ủy quyền nói chung và ủy quyền sang tên sổ đỏ nói riêng là một trong những quyền cơ bản của công dân. Theo như tìm hiểu của nền tảng kết nối bất động sản Homedy, trong các văn bản pháp luật hiện hành không có quy định nào hạn chế việc sang tên sổ đỏ của công dân cho các cá nhân hay tổ chức khác.

Theo đó, nếu người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể tự thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế thì hoàn toàn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay các quyền này.

Ủy quyền sang tên sổ đỏ

Pháp luật không hạn chế việc công dân ủy quyền sang tên sổ đỏ

Bên cạnh đó, việc ủy quyền sang tên sổ đỏ thường được thực hiện dưới hai hình thức chủ yếu là Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền. Trong đó:

  • Giấy ủy quyền được lập trong các trường hợp thực hiện các công việc hành chính liên quan đến đăng ký biến động hay xin cấp giấy chứng nhận ủy quyền.

  • Trường hợp các công việc không liên quan đến việc định đoạt tài sản như bán, tặng cho, thế chấp, chuyển nhượng hay góp vốn thì lập thành Hợp đồng ủy quyền sang tên sổ đỏ để xác lập quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên. 

Hợp đồng ủy quyền sang tên sổ đỏ là sự thỏa thuận giữa các bên với sự ràng buộc là bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, ngược lại bên được ủy quyền phải có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

Tại Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015 cũng đã có quy định rất rõ ràng về Hợp đồng ủy quyền sang tên sổ đỏ. Cụ thể: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Lưu ý, bất kể công dân tiến hành làm Giấy ủy quyền hay Hợp đồng ủy quyền sang tên sổ đỏ thì đều cần phải có công chứng hoặc chứng thực chữ ký của người ủy quyền. Đáp ứng được điều kiện này thì việc ủy quyền đó là hợp pháp và cơ quan đăng ký biến động đất đai mới chấp nhận.

Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ mới nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN SANG TÊN SỔ ĐỎ

 

Hôm nay, ngày ….. tháng …..  năm………, trước sự chứng kiến của Công chứng viên tại Văn phòng công chứng ……….., quận/huyện……………………., tỉnh/thành phố……………………………....

Chúng tôi là:

Ông/bà ………………………..                                       Sinh năm: ………

Số CMND/CCCD:……………………….……………………..  

Số hộ chiếu:  ……………………………………..…  Cấp ngày:…………………………..…………  

Nơi cấp: .....................................................................

Hộ khẩu thường trú tại Khu, ……. xã ………., huyện ……….., tỉnh ………………....….

Bà …………….. (vợ ông ………………………..……………….) Sinh năm:…………………….

Số CMND: ………….                           Cấp ngày: ………..

Nơi cấp: Công an tỉnh ………………………………………………….……..

Hộ khẩu thường trú tại Xóm …………..…, thôn ………….…, xã ………...…….., huyện …………..……, tỉnh …………………………………

Và:

Ông/bà……………………………………………………  Sinh năm: ………………………..

Số CMND: …………………………… Cấp ngày: …………………………………

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH tỉnh/thành phố ……………………………

Bà …………………………………… (vợ ông …………)             Sinh năm: ………………

Số CCCD:……………………………..Cấp ngày: ……………………………..

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại ……………. phường/xã …………, quận/huyện ……………, tỉnh/thành phố…………..

 (Sau đây gọi là bên ủy quyền sang tên sổ đỏ).

Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số công chứng: ……………….., quyển số …………….. lập tại Văn phòng công chứng ……………tỉnh/thành phố ………... ngày ……………. Chúng tôi tiến hành chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ ……………….. phường/xã …………, quận/huyện ……………, tỉnh/thành phố………….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……………; Số vào sổ cấp GCN: ………….; Hồ sơ gốc số: ………./QĐ-UB do ………………...……… cấp ngày …………, đã đăng ký sang tên cho ông …………… và bà ………….  ngày …………. tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh/TP…………... – chi nhánh quận/huyện ………….. 

Bằng Giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ này chúng tôi uỷ quyền cho:

Ông ………, sinh năm: ………… số CMND: ………..do Công an tỉnh/TP …………………… cấp ngày: …………. 

(Sau đây gọi là Bên nhận ủy quyền sang tên tên sổ đỏ) được toàn quyền thay mặt và nhân danh tôi, thực hiện các công việc như sau:

Một là: Làm các thủ tục, ký, nộp các giấy tờ cần thiết để đăng ký sang tên quyền sử dụng đất mang tên ông/bà………………..…….. đối với BĐS theo đúng quy định của pháp luật. Ký và nộp Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với bất động sản nêu trên (nếu có).

Hai là: Thay mặt chúng tôi kê khai và nộp các khoản thuế, thuế phi nông nghiệp, phí, lệ phí liên quan đến việc sang tên trước bạ đối với bất động sản trên.

Ba là: Đính chính các thông tin có sai sót (nếu có).

Bốn là: Được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi sang tên trước bạ đối với bất động sản và có trách nhiệm giao lại Giấy chứng nhận cho ông/bà………………….…….……..

Trong quá trình thực hiện công việc ủy quyền, bên nhận ủy quyền được thay mặt bên ủy quyền làm các thủ tục, lập, ký và nhận các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Trong mọi trường hợp, Bên nhận ủy quyền phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật. Mọi quyết định của Bên nhận ủy quyền được coi là quyết định của Bên ủy quyền.

Bên uỷ quyền hiểu rõ nội dung uỷ quyền và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản uỷ quyền này.

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này cho đến khi bên nhận ủy quyền thực hiện xong công việc ủy quyền nêu trên.

Việc uỷ quyền này không có thù lao hoặc nghĩa vụ bồi thường.

Bên uỷ quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi hợp pháp do người được uỷ quyền nhân danh Bên uỷ quyền thực hiện trong phạm vi uỷ quyền nêu trên. Bên ủy quyền đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc uỷ quyền.

 

                                                                                              NGƯỜI UỶ QUYỀN 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 

 

Hôm nay, ngày ……….tháng ……….năm 20…….. tại trụ sở Văn phòng công chứng ………… …………, phường/xã …………, quận/huyện ……………, tỉnh/thành phố…………..

Tôi là………………..…………, Công chứng viên Văn phòng Công chứng ………….., quận/huyện………………. tỉnh/TP………………………………..

CHỨNG NHẬN

Giấy uỷ quyền sang tên sổ đỏ do:

Ông/bà ………………………..                                       Sinh năm: ………

Số CMND/CCCD:……………………….……………………..  

Số hộ chiếu:  ……………………………………..…  Cấp ngày:…………………………..…………  

Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú tại Khu, ……. xã ………., huyện ……….., tỉnh ………………....….

Bà …………….. (vợ ông ………………………..……………….) Sinh năm:…………………….

Số CMND: ………….                           Cấp ngày: ………..

Nơi cấp: Công an tỉnh ………………………………………………….……..

Hộ khẩu thường trú tại Xóm …………..…, thôn ………….…, xã ………...…….., huyện …………..……, tỉnh ……………………………………………….…

Và:

Ông/bà……………………………………………………  Sinh năm: ………………………..

Số CMND: …………………………… Cấp ngày: …………………………………

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH tỉnh/thành phố ……………………………

Bà …………………………………… (vợ ông …………)             Sinh năm: ………………

Số CMND/CCCD:……………………………..Cấp ngày: ……………………………..

Nơi cấp: ……………………………………………………………………..

Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại ……………. phường/xã …………, quận/huyện ……………, tỉnh/thành phố…………..

Tại thời điểm công chứng, người uỷ quyền có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

Mục đích, nội dung uỷ quyền không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

Người lập Giấy uỷ quyền này đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Giấy uỷ quyền và ký vào Giấy uỷ quyền này trước sự có mặt của tôi.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 04 bản, mỗi bản gồm 03 tờ có giá trị pháp lý như nhau, Văn phòng Công chứng quận/huyện....... ………..lưu 01 bản.

      Số Công chứng:……………., quyển số: 21/UQ                CÔNG CHỨNG VIÊN

Trên đây là những quy định mới nhất về ủy quyền sang tên sổ đỏ hiện hành cũng như mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ do Homedy tổng hợp lại, mời bạn tham khảo và áp dụng. Đừng quên theo dõi, cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường mua bán nhà đất tại Homedy ngay hôm nay!

Theo Homedy Blog Tư vấn

BẠN CÓ BẤT ĐỘNG SẢN
CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ?

Hãy để Homedy giúp bất động sản của bạn tiếp cận tới hàng triệu khách hàng tiềm năng

top

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn, đảm bảo đầy đủ quyền lợi

Biên bản bàn giao nhà cho thuê là văn bản quan trọng trước khi nhận nhà và chuyển đến sinh sống. Tham khảo ngày mẫu biên bản bàn giao nhà cho thuê chuẩn 2021 dưới đây.

2 ngày trước

Thanh khoản trong BĐS là gì và yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản BĐS

Hiểu về tính thanh khoản trong BĐS là gì sẽ giúp cho nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn trong việc có nên rót vốn đầu tư hay không. Ngược lại, một BĐS không có tính thanh khoản sẽ khiến nhà đầu tư tốn nhiều thời gian để sinh lời, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần nếu sử dụng đòn bẩy tài chính.

3 ngày trước

Kinh nghiệm mua bán nhà Củ Chi dưới 1 tỷ

Bán nhà Củ Chi dưới 1 tỷ nên tìm ở khu vực nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để tìm kiếm kinh nghiệm đầu tư nhà đất Củ Chi với tài chính dưới 1 tỷ.

3 ngày trước

Nên xây nhà vào tháng mấy để thuận lợi và may mắn nhất?

Nên xây nhà vào tháng mấy để thuận lợi và may mắn là câu hỏi của hầu hết những người đang có dự định xây nhà dựng cửa. Để xác định nên xây nhà vào tháng mấy trong năm, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây!

3 ngày trước

3 điều cần khắc cốt ghi tâm trong kinh doanh bất động sản

Những năm gần đây, nhu cầu kiếm tiền từ việc đầu tư kinh doanh bất động sản ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, thực tế có tới 80% nhà đầu tư gặp rủi ro, thậm chí mất tiền vì không nắm được những bí quyết cơ bản trong kinh doanh bất động sản. 

3 ngày trước

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà chuẩn mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà được thực hiện nhanh gọn, đúng thủ tục pháp lý như thế nào? Cùng Homedy.com tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.

3 ngày trước

Những điều cần biết về thủ tục tách sổ đỏ cho con 2022

Điều kiện, thủ tục tách sổ đỏ cho con 2022 được quy định khác năm 2021 như thế nào? Chi tiết thủ tục tách sổ đỏ cho con ra sao, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây từ Homedy.

4 ngày trước

Review Chung cư Monarchy Đà Nẵng: Dự án cao cấp giữa lòng trung tâm

Chung cư Monarchy Đà Nẵng là một trong những dự án hiếm thuộc phân khúc cao cấp tọa lạc chính giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Cùng bất động sản Homedy review chi tiết về dự án căn hộ Đà Nẵng này để xem nó có thực sự đáng mua như lời đồn không nhé.

4 ngày trước

6 kinh nghiệm mua đất nền lãi cao, an toàn không nên bỏ qua!

Dưới đây là 6 kinh nghiệm mua đất nền dự án vừa lãi cao, vừa an toàn. Để phòng tránh được những rủi ro khi giao dịch bạn cần nắm được kinh nghiệm mua đất này nhé.

4 ngày trước

Bên bán nhà chịu thuế gì? Những đối tượng nào được miễn thuế phí

Bên bán nhà chịu thuế gì khi mua bán nhà đất là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo quy định, một số loại thuế phí mà bên bán nhà cần nộp bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ.

5 ngày trước

BẠN CÓ BẤT ĐỘNG SẢN
CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ?

Hãy để Homedy giúp bất động sản của bạn tiếp cận tới hàng triệu khách hàng tiềm năng

image1

NHANH CHÓNG

image2

HIỆU QUẢ

image3

TIẾT KIỆM

Nhận thông tin nhà đất miễn phí
    Mở App