1

Nhập thông tin về Căn hộ:
vị trí, diện tích,...

2

Mô hình học máy thông minh của:
Homedy xử lý dữ liệu.

3

Mức giá ước lượng của Căn hộ của bạn
và mức giá của các khu vực lân cận.