1

Nhập thông tin về bất động sản:
vị trí, diện tích,...

2

Mô hình học máy thông minh của
Homedy xử lý dữ liệu.

3

Mức giá ước lượng bất động sản của
bạn và mức giá của các khu vực lân cận.