MỞ ỨNG DỤNG
HOMEDY
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh giới thiệu
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 1
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 2
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 3
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 4
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 5
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 6
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 7
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 8
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 9
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 10
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 11
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 12
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 13
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 14
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 15
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 16
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 17
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 18
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 19
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 20
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 21
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 22
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 23
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 24
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 25
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 26
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 27
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 28
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 29
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 30
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 31
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 32
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 33
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 34
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 35
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 36
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 37
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 38
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 39
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 40
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 41
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 42
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 43
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 44
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 45
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 46
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 47
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 48
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 49
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 50
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 51
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 52
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 53
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 54
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 55
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 56
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 57
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 58
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 59
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 60
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 61
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 62
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 63
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 64
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh giới thiệu
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 1
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 2
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 3
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 4
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 5
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 6
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 7
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 8
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 9
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 10
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 11
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 12
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 13
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 14
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 15
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 16
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 17
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 18
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 19
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 20
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 21
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 22
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 23
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 24
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 25
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 26
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 27
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 28
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 29
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 30
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 31
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 32
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 33
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 34
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 35
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 36
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 37
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 38
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 39
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 40
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 41
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 42
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 43
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 44
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 45
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 46
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 47
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 48
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 49
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 50
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 51
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 52
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 53
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 54
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 55
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 56
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 57
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 58
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 59
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 60
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 61
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 62
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 63
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh tổng quan - 64
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh vị trí
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh vị trí - 1
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh vị trí - 2
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh vị trí - 3
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh vị trí - 4
Hình ảnh đang được cập nhật.
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 1
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 2
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 3
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 4
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 5
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 6
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 7
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 8
Dự án NovaWorld Phan Thiết Bình Thuận - ảnh nhà mẫu - 9
Hình ảnh đang được cập nhật.

NovaWorld Phan Thiết

Street view
Yêu thích
Đã sao chép liên kết.
  • Đang mở bán
  • (Xem 0 đánh giá)
  • 3.6 - 4.5 tỷ
Giới thiệu

Dự án NovaWorld Phan Thiết tọa lạc vị trí đắc địa, ngay mặt tiền đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mang âm hưởng công trình biểu tượng như Colosseum, các khu đô thị theo chủ đề làng thế giới hội tụ tinh hoa kiến trúc của các quốc gia Mỹ, Pháp, Ý, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản… sự xuất hiện của NovaWorld Phan Thiết hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đầy màu sắc cho du khách khi đặt chân tới nơi đây!

 

Video giới thiệu dự án NovaWorld Phan Thiết

Tổng quan dự án

Diện tích khu đất
10,000,000 m2
Năm khởi công
2019
Năm hoàn thành
2022
Thời gian bàn giao
Năm 2023

Mô tả dự án

DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT

 

🔹 Tên dự án: NovaWorld Phan Thiết

🔹 Vị trí: Lạc Long Quân, Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

🔹 Quy mô dự án: Gần 1000ha

🔹 Phát triển dự án: Tập đoàn Novaland

🔹 Loại hình: Khu Resort & Villas, nhà phố, biệt thự, căn hộ du lịch

🔹 Diện tích nhà phố và biệt thự: 100m2 – 240m2

🔹 Giá chỉ từ: 3.6 tỷ đồng

🔹 Tiện ích: Hơn 1000 tiện ích thể thao – giải trí – nghỉ dưỡng tích hợp.

 

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiết

 

VỊ TRÍ VÀNG BÊN BỜ BIỂN PHAN THIẾT

 

NovaWorld Phan Thiết là dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với đường bờ biển dài 7km.

 

Từ dự án, du khách nghỉ dưỡng có thể dễ dàng di chuyển từ 1,5 – 2 giờ đến TP. HCM và tiếp cận đến Cảng hàng không Phan Thiết sắp hình thành trong tương lai bằng tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết sắp khởi công trong quý 3/2020, kết nối du lịch 3 vùng TP.HCM – Phan Thiết – Nha Trang.

 

Với khí hậu trong lành và hơn 300 ngày nắng mỗi năm, NovaWorld Phan Thiết được nhận định là một trong những điểm đến lý tưởng đầy tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, theo quy hoạch đã được phê duyệt của Nhà nước, đến năm 2020 Bình Thuận sẽ là trung tâm du lịch – thể thao biển với quy mô lớn, hiện đại bậc nhất cả nước. Song song với đó, thành phố Phan Thiết là điểm mũi nhọn về thiên đường nghỉ dưỡng, đưa địa phương trở thành đô thị du lịch biển mang tầm cỡ quốc tế.

 

MẶT BẰNG TỔNG QUAN NOVAWORLD PHAN THIẾT

 

NovaWorld Phan Thiết có quy mô gần 1.000ha, phân phối đa dạng sản phẩm để đầu tư như nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng (second-home), resort, khách sạn, nhà phố thương mại (shophouse) với tầm nhìn hướng biển.

 

Mặt bằng phân lô dự án Novaworld Phan Thiết

 

TIỆN ÍCH DỰ ÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT

Với quy mô hơn 1000ha, Novaworld Phan Thiết sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp 5 sao độc đáo, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

 

 

Và các tiện ích tiêu biểu như: Cụm công viên chủ đề, mô hình giải trí công viên nước, vườn thú hoang dã, bến du thuyền và khu công viên biển…

 

 

Trong đó, đáng chú ý là tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam sân Golf 18 lỗ đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện tổ chức PGA Tour, được thiết kế độc quyền bởi tay Golf Huyền Thoại Thế Giới Greg Norman.

 

 

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN NOVAWORLD PHAN THIẾT

 

Sở hữu biệt thự biển chưa bao giờ đơn giản đến thế, thanh toán dễ dàng theo lịch trình như sau:

​​

 

Đăng ký nhận tư vấn
Đã gửi thông tin thành công.

Bất động sản thuộc dự án

Novaworld Phan Thiết - Điểm đến an cư - Đầu tư đón sóng HOT nhất cuối năm 2019
11.2 km
5 - 10Triệu/m2
ĐIỂM ĐẾN AN CƯ - ĐẦU TƯ ĐÓN SÓNG BẤT ĐỘNG SẢN HOT NHẤT CUỐI NĂM 2019 --------------- #NOVAWORLD_PHAN_THIẾT ---------------☀️ Điểm sáng đầu tư Quý...
Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
5 - 10Triệu/m2 120 - 240 m2
1.2Tỷ
120 - 240 m2
Thời cơ đầu tư đắt giá, lợi nhuận siêu khủng - NovaWorld Phan Thiết, chiết khấu lên đến 5%
11.2 km
❌❌ THỜI CƠ ĐẦU TƯ ĐẮT GIÁ, LỢI NHUẬN SIÊU KHỦNG BĐS BÊN BỜ VỊNH PHAN THIẾT.---------- #NOVAWORLD_PHAN_THIẾT -----------☘️☘️ Tọa lạc ngay mặt tiền đường Lạc...
Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
100 - 240 m2
Thương lượng
100 - 240 m2
Tận hưởng tiện ích đẳng cấp khi sở hữu nhà phố Nova World Phan Thiết
11.2 km
❌❌ Novaworld là tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp (Intergrated Resort) đang rất thịnh hành hành trên thế giới. – Tên dự án: NovaWorld Phan Thiết.– Đơn vị phát...
Xã Tiến Thành, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
250 m2
Thương lượng
250 m2
Huy
Huy  |
Chat ngay

Xem Thêm

Không có thông tin bất động sản nào trong mục này.

Vị trí - tiện ích xung quanh

Xem bản đồ Street view
Chọn bán kính
Chọn loại tiện ích

Tiện ích dự án

Cơ sở vật chất
Khu vực để xe máy
Khu vực để ô tô
Khuôn viên cây xanh
Bờ biển
Công viên
Hệ thống điện dự phòng
Bến du thuyền
An ninh, Vệ sinh
Lễ tân
An ninh bảo vệ
Dọn vệ sinh
Hệ thống PCCC
Camera giám sát
Phòng (sảnh) chờ
Giải trí
Làm đẹp - Spa
Khu vui chơi trẻ em
Công viên nước
Bar
Tiêu dùng, Ẩm thực
Nhà hàng
Shop thời trang
Coffee shop
Hiệu giặt là
BBQ
Thể thao
Bể bơi ngoài trời
0 đánh giá của Dự án
0.0

Rated: 5 stars

0 đánh giá
Chọn đánh giá của bạn
  • Bạn đánh giá về vị trí như thế nào? Vị trí
  • Bạn vui lòng cho đánh giá về giá của dự án này. Giá
  • Bạn vui lòng cho đánh giá về chủ đầu tư. Chủ đầu tư
  • Bạn vui lòng cho đánh giá về tiện ích dự án. Tiện ích dự án
  • Bạn vui lòng cho đánh giá về tiện ích xung quanh. Tiện ích xung quanh
Nội dung đánh giá
0 bình luận
Bình luận của đã được gửi thành công, vui lòng chờ xử lý. Gửi
Sonnv (Thay đổi)

TÍNH LÃI SUẤT VAY

Triệu
%
Năm
% năm
0 VND
0 VND
0 VND
0 VND
Xem lịch trả nợ từng tháng
(*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo

Dự án lân cận

Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh
Đang giao dịch
1.5 km
9 - 9.5 triệu/m2
Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
9 - 9.5 triệu/m2
765 triệu - 1.1 tỷ
Khu dân cư trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết
Đang giao dịch
1.5 km
12 - 13 triệu/m2
Đường Từ Văn Tư, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
12 - 13 triệu/m2
1.6 - 2.21 tỷ
Khu biệt thự Sentosa Villa
Đang giao dịch
18.6 km
3.5 triệu/m2
Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
3.5 triệu/m2
1.2 tỷ
Chat trực tuyến
Danh sách tin nhắn